Letteren

Domain

De domeinpagina Letteren bevat cijfers en informatie over de makers en lezers van zogenoemde algemene boeken, alsook over organisaties als uitgeverijen, boekwinkels en bibliotheken die tussen hen de schakels vormen. Onder algemene boeken vallen zowel fictie- als non-fictieboeken, maar geen wetenschappelijke boeken of studieboeken.  Daarnaast besteden we aandacht aan vormen van literatuur buiten het papieren boek, zoals e-books, luisterboeken, apps en voordrachtskunst.

Samenvatting

De coronacrisis zorgde binnen de letteren voor ‘een jaar van winnaars en verliezers’. Hoewel er meer gelezen werd, de markt pluste en webwinkels profiteerden, waren er negatieve gevolgen voor onder meer boekwinkels, makers en de leesvaardigheid van scholieren. Ook werkte de coronacrisis in het nadeel van het in 2019 gestarte Leesoffensief: een collectieve inzet op leesbevordering waarvoor door de snelle terugloop in leesvaardigheid en leesplezier steeds meer noodzaak is.

Noodzaak wordt ook steeds meer gevoeld om de letterensector diverser en inclusiever te maken, met verschillende ambities, initiatieven en onderzoeksprojecten als resultaat. Vernieuwing in het boekenvak komt ook tot uiting in diverse vormen van innovatie, die zich onder meer richten op nieuwe manieren van metadatering, het aanbevelen van boeken, digitale literatuur en het gesproken woord.

Inleiding en kerncijfers

De Nederlandse letterensector wordt gekenmerkt door een hoge mate van samenwerking en collectiviteit, met gemeenschappelijke regelingen en afspraken als de Wet op de vaste boekenprijs en het Modelcontract oorspronkelijk Nederlands literair werk. Naast de vele samenwerkingsverbanden is er bovendien een uitgebreide kennisinfrastructuur. Die kennisinfrastructuur bestaat onder meer uit de Leesmonitor van Stichting Lezen, Bibliotheeknetwerk (en daarbinnen Bibliotheekinzicht) van de Koninklijke Bibliotheek en verschillende monitoren van KVB Boekwerk. Aan de hand van deze monitoren, aanvullende bronnen en gesprekken met stakeholders biedt de Cultuurmonitor een overzicht van de belangrijkste thema’s, ontwikkelingen en knelpunten binnen het domein Letteren.

Dit domein bestond in 2021 uit 17.900 actieve auteurs en 2.900 actieve vertalers, die bij 4.045 uitgeverijen 11.700 nieuwe titels uitbrachten (KVB Boekwerk 2022h, 2022i). Slechts een zeer klein deel van hen kan volledig leven van de boekverkoop, waardoor de meeste makers hun inkomen aanvullen met bijvoorbeeld commerciële schrijfopdrachten, optredens en subsidies of beurzen (KVB Boekwerk 2019a, 2019b, 2021e). In 2021 vonden er minstens 5.290 auteursoptredens plaats en verstrekte het Nederlands Letterenfonds 7,6 miljoen euro aan reguliere subsidies (naast 14,9 miljoen euro vanuit de coronasteunpakketten) (Nederlands Letterenfonds 2022).

Auteurs en vertalers

Deze figuur biedt kerncijfers van KVB Boekwerk over het aantal actieve auteurs en vertalers en hun inkomsten uit royalty’s, alsook over het aantal contracten voor auteursoptredens dat via De Schrijverscentrale is afgesloten. Via de tabbladen boven de figuur kan gewisseld worden tussen de verschillende grafieken.

n
%
n

Bron: KVB Boekwerk en De Schrijverscentrale

Er werden in 2021 43 miljoen boeken verkocht, verdeeld over 610.000 unieke titels. Fictieboeken vormden het grootste deel van de afzet (42 procent), en 17,2 procent van de afzet was anderstalig. Met deze boekverkoop werd een omzet gegenereerd van 647 miljoen euro. Net als in 2020 hadden webwinkels een hoger omzetaandeel (58 procent) dan fysieke boekwinkels (42 procent). Dit is het gevolg van een al langere ontwikkeling die door de coronapandemie versnelde (KVB Boekwerk 2022d). In 2022 is het omzetaandeel van fysieke boekwinkels daarentegen weer toegenomen. De omzet van fysieke boekwinkels steeg met 25 procent t.o.v. 2021, terwijl de omzet van het e-commercekanaal met 11 procent afnam. Fysieke winkels en e-commerce hadden daardoor beide een aandeel van 50 procent in de totale omzet van de boekenmarkt (KVB Boekwerk 2023).

Markt

Aan de hand van cijfers van KVB Boekwerk biedt deze figuur inzicht in de Nederlandse algemene boekenmarkt. De eerste twee grafieken tonen de totale afzet en omzet van de markt. In de derde figuur wordt de omzet vervolgens uitgesplitst naar verkoopkanaal.

n
%

Bron: KVB Boekwerk

Boeken waren in 2021 ook te vinden in 1.247 bibliotheeklocaties (KB 2022b). Hier werden 39,6 miljoen fysieke boeken en 7,3 miljoen e-books en luisterboeken geleend door 2,2 miljoen jeugdleden en 1,2 miljoen volwassen leden. Deze verhouding tussen fysieke en digitale uitleningen is sterk beïnvloed door de bibliotheeksluitingen als gevolg van de coronapandemie: in 2019 werden 61 miljoen fysieke boeken en 5,6 miljoen e-books en luisterboeken uitgeleend (CBS 2022b, 2022c). Het uitlenen van boeken is echter slechts één aspect van de steeds grotere maatschappelijke rol die bibliotheken vervullen. De bibliotheek stelt kennis en informatie beschikbaar, biedt mogelijkheden voor ontwikkeling en educatie, draagt bij aan leesbevordering, stimuleert ontmoeting en debat, en laat mensen kennismaken met kunst en cultuur (KB 2022a). Ze draagt bij aan grote maatschappelijke opgaven als een geletterde samenleving, het opdoen en verder ontwikkelen van (basis)vaardigheden, en (digitale) participatie en inclusie in de informatiesamenleving (VOB et al. 2021). Dit komt onder meer tot uiting in het toenemende aantal activiteiten in bibliotheken. Tussen 2015 en 2019 verdriedubbelde dit aantal bijna van 78.745 naar 220.381, waarna het als gevolg van de coronapandemie afnam tot 142.570 in 2020 en 136.374 in 2021 (KB 2022a).

Openbare bibliotheken

Openbare bibliotheken maken een transformatie door van traditionele uitleenbibliotheken naar organisaties met een brede maatschappelijke functie. Dat weerspiegelt zich in de hier verzamelde cijfers van de KB en het CBS: hoewel het aantal uitleningen daalt, steeg het aantal activiteiten en evenementen dat bibliotheken organiseren totdat in 2020 de coronapandemie uitbrak.

n
n
n

Bron: CBS en KB

Wat willen we verder weten over het domein Letteren?

Zoals gezegd kent het domein Letteren een uitgebreide kennisinfrastructuur, en wordt er vanuit alle schakels in de keten al veel en regelmatig onderzoek gedaan. Een wens die in gesprekken voor deze analyse benoemd werd, is evenwel meer inzicht in en duiding van regionale data. Hoe verschilt de letterenconsumptie per regio, en hoe kunnen bijvoorbeeld de markt en leesbevorderingsactiviteiten daarop inspelen? In oktober 2022 zijn hierover data toegevoegd in het Dashboard van de Cultuurmonitor. Daarnaast bevat ook de Regionale Cultuurmonitor van de Boekmanstichting en Atlas Research een hoofdstuk over regionale spreiding in de letteren (Berg et al. 2022).

Een wens voor de Cultuurmonitor als geheel is daarnaast om vergelijkingen te maken en te tonen tussen verschillende domeinen binnen de culturele sector. Die laten zien hoe en waar domeinen aan elkaar raken en bieden de mogelijkheid om geïnspireerd te raken door of te leren van praktijken in andere domeinen.

Tot slot zou in de toekomst ook de internationale context meer betrokken kunnen worden. Zo zou het zinvol zijn om internationale activiteiten, vertalingen van en naar het Nederlands en eventuele veranderingen hierin als gevolg van de coronacrisis in kaart te brengen. Daarnaast zou een vergelijking tussen de Nederlandse letterensector met het buitenland net als een vergelijking met andere domeinen mogelijk inspiratie en nieuwe inzichten kunnen bieden.

Meer weten over het domein Letteren?

Bekijk meer data over het domein Letteren in het dashboard van de Cultuurmonitor.

Het domein Letteren kent verschillende monitoren die veel informatie over de sector bevatten, zoals de Leesmonitor van Stichting Lezen, Bibliotheekinzicht van de KB en de Markt-, Makers-, Uitgevers-, Boekverkopers– en Lezersmonitor van KVB Boekwerk.

Meer literatuur over het domein Letteren is ook te vinden in de kennisbank van de Boekmanstichting.

Lees eerdere versie van deze tekst terug uit december 2020 , november 2021 , maart 2022 en augustus 2022 terug.

Literatuur

Auteursbond (2020a) ‘Steunregelingen auteurs in september beschikbaar’. Op: www.auteursbond.nl, 14 juli.

Auteursbond (2020b) ‘Meer coronacompensatie voor auteurs nodig’. Op: www.auteursbond.nl, 12 november.

Auteursbond (2021) ‘Minister, neem de regie: jeugdboekenschrijvers voeren actie voor eerlijke leenvergoedingen’. Op: www.auteursbond.nl, 1 juli.

Auteursbond (2022) ‘Misgelopen leenrecht jeugdboekenmakers gecompenseerd’. Op: www.auteursbond.nl, 11 juli.

Bahara, H. (2021) ‘Zaïre Krieger over The Hill We Climb: “Als je geen ervaring hebt met spoken word, kun je deze zinnen niet vertalen”’. Op: www.volkskrant.nl, 2 september.

Bakker, B. (2021) ‘Kijk nou eens: jongere leest boek, juist dóór TikTok’. Op: www.volkskrant.nl, 16 september.

Becker, S. (2021) ‘Uitgeverijen stellen nieuwe boektitels wekenlang uit’. Op: www.trouw.nl, 14 januari.

Berg, N. van den et al. (2022) Regionale cultuurmonitor: editie 2022. Amsterdam: Atlas Research en Boekmanstichting.

Bibliotheeknetwerk (z.j.a) ‘Pluriforme en inclusieve bibliotheekcollecties’. Op: www.bibliotheeknetwerk.nl.

Bibliotheeknetwerk (z.j.b) ‘Lezen en innovatie in de boekenketen’. Op: www.bibliotheeknetwerk.nl.

Bibliotheeknetwerk (2020) ‘Subsidieregeling Leesoffensief’. Op: www.bibliotheeknetwerk.nl, 7 oktober.

Bibliotheeknetwerk (2022) ‘Dashboard bibliotheekleden’. Op: www.bibliotheeknetwerk.nl, 2 februari.

Bol.com (z.j.) ‘Bol.com & verantwoord ondernemen’. Op: duurzaamheid.bol.com.

Bossche, S. van den en A. Klomberg (2020) Jeugdliteratuur door de lens van etnisch-culturele diversiteit. Amsterdam: Stichting Lezen.

Braber, H. van den (et al.) (2021) Naar een versterking van de veerkracht van de boekenwereld na COVID-19. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Bruijn, Y. de en J. Mesman (2022) Diversiteit en collectievorming bij de Bibliotheek op school. Amsterdam: Stichting Lezen.

Buitenhuis, M. (2021) ‘Ubisoft en de Leescoalitie slaan de handen ineen’. Op: www.pixelvault.nl, 11 augustus.

CB (z.j.a) ‘De introductie van het internationale Thema in het Nederlandse boekenvak’. Op: www.cb.nl.

CB (z.j.b) ‘Samen duurzaam’. Op: www.cb.nl.

CBS (2021) ‘Bijna 900 winkels minder in 2020’. Op: www.cbs.nl, 20 april.

CBS (2022a) ‘Voor het eerst sinds jaren weer meer winkels’. Op: www.cbs.nl, 3 mei.

CBS (2022b) Landelijke digitale openbare bibliotheek, 2015-2021. Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek.

CBS (2022c) ‘Openbare bibliotheken’. Op: opendata.cbs.nl, 28 juli.

Curriculum.nu (2019) Samen bouwen aan het primair en voortgezet onderwijs van morgen. S.l.: Curriculum.nu.

Dalen, G. van (2021) ‘Column Gerlien van Dalen: update Leesoffensief’. Op: www.tijdvooreenleesoffensief.nl.

De Schoolschrijver (z.j.) ‘Ons verhaal’. Op: www.deschoolschrijver.nl.

De Schrijverscentrale (z.j.) ‘Wat we doen’. Op: www.deschrijverscentrale.nl.

De Schrijverscentrale (2022) Bestuursverslag 2021. Amsterdam: De Schrijverscentrale.

Dera, J. (2019) De praktijk van de leeslijst: een onderzoek naar de inhoud en waardering van literatuurlijsten voor het schoolvak Nederlands op havo en vwo. Amsterdam: Stichting Lezen.

Dessing, M. (2018) ‘Exit NUR, enter Thema – het boekenvak krijgt nieuw classificatiesysteem (Boekblad)’. Op: maartendessing.blogspot.com, 28 december.

Dessing, M. (2022a) ‘Duurzaamheid bij uitgeverijen: “Het heeft niet altijd zin om harde eisen te stellen”’. Op: www.boekblad.nl, 29 juni.

Dessing, M. (2022b) ‘Duurzaamheid leeft bij steeds meer boekhandels’. Op: www.boekblad.nl, 30 juni.

Dood, C., J. Gubbels en E. Segers (2020) Pisa-2018 de verdieping: leesplezier, zelfbeeld bij het lezen, leesgedrag en leesvaardigheid en de relatie daartussen. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Engelshoven, I. van en A. Slob (2019) Kamerbrief over Leesoffensief. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Engelshoven, I. van en A. Slob (2020) Kamerbrief over stand van zaken Leesoffensief. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Europees Parlement en Raad van de Europese Unie (2019) Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG. Brussel: Europees Parlement en Raad van de Europese Unie.

FEP (2021) One year after: consequences of the COVID-19 crisis on the book market – an overview of 2020. Brussel: Federation of European Publishers.

FEP (2022) European Book Market Statistics 2021-2022. Brussel: Federation of European Publishers.

GAU (2022) ‘GAU en duurzaamheid’. Op: www.algemene-uitgevers.nl, 13 december.

Götz, G. (et al.) (2020) ‘When local bookshops close, more people give up reading’. Op: blogs.lse.ac.uk, 20 oktober.

Gommers, K. (2022) ‘Bibliotheken sluiten zich aan bij landelijke campagne Warme Kamers’. Op: www.bibliotheeknetwerk.nl, 27 oktober

Gubbels, J. (et al.) (2019) Resultaten PISA-2018 in vogelvlucht. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Hoenders, J. en W.X. van der Linden (2021) ‘Ouderenbond wil dat gele vaccinatieboekje tijdelijk geldt als coronapas: “Zo kunnen ook niet-digitaal vaardigen blijven meedoen”’. Op: eenvandaag.avrotros.nl, 25 september.

Jong, L. de (2022) ‘Bibliotheek kiest voortaan boeken op basis van computerrecensie’. Op: www.volkskrant.nl, 11 maart.

KB (2021a) ‘Wendbare bibliotheken pasten dienstverlening in coronatijd snel aan’. Op: www.kb.nl, 8 juli.

KB (2021b) ‘Bibliotheken in crisistijd’. Op: www.bibliotheekinzicht.nl.

KB (2021c) ‘Corona’s financiële impact op de bibliotheeksector’. Op: www.bibliotheeknetwerk.nl.

KB (2021d) Databestand gegevenslevering WSOB 2020 – openbare bibliotheken. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek.

KB (2022a) ‘Activiteiten en evenementen in de bibliotheek’. Op: www.bibliotheeknetwerk.nl, 28 juli.

KB (2022b) ‘Bibliotheeklocaties en -faciliteiten’. Op: www.bibliotheeknetwerk.nl, 28 juli.

KB (2022c) ‘Diversiteit in de bibliotheek’. Op: www.bibliotheeknetwerk.nl, 28 juli.

Klein Lankforst, M. (2019) ‘Van bos tot boekenkast: zo maken we de boeken van De Correspondent duurzaam’. Op: www.decorrespondent.nl, 20 mei.

Koolen, C.W. (2018) Reading beyond the female: the relationship between perception of author gender and literary quality. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam (proefschrift).

Koren, T. en C. Delhaye (2019) ‘Depoliticising literature, politicising diversity: ethno-racial boundaries in Dutch literary professionals’ aesthetic repertoires’. In: Identities, jrg. 26, nr. 2, 184-202.

KVB Boekwerk (2018) ‘Wie is de lezer?: tien jaar consumentenonderzoek naar lezen van boeken’. Op: www.kvbboekwerk.nl, 21 november.

KVB Boekwerk (2019a) ‘Andere inkomsten van auteurs’. Op: www.kvbboekwerk.nl, 22 november.

KVB Boekwerk (2019b) ‘Royalty’s en de inkomenspositie van auteurs’. Op: www.kvbboekwerk.nl, 22 november.

KVB Boekwerk (2021a) ‘Een jaar van winnaars en verliezers’. Op: www.kvbboekwerk.nl, 21 januari.

KVB Boekwerk (2021b) ‘Verkoopcijfers 2020’. Op: www.kvbboekwerk.nl, 17 maart.

KVB Boekwerk (2021c) ‘Werkwijze en besluitvorming Deltaplan’. Op: www.kvbboekwerk.nl, 1 juli.

KVB Boekwerk (2021d) ‘Nederlander leest meer voor plezier in coronajaar’. Op: www.kvbboekwerk.nl, 23 juli.

KVB Boekwerk (2021e) ‘Meer auteurs delen royalty’s’. Op: www.kvbboekwerk.nl, 16 december.

KVB Boekwerk (2022a) ‘Afronding van het Deltaplan Programma’. Op: www.kvbboekwerk.nl, 17 februari.

KVB Boekwerk (2022b) Diversiteit en inclusie in de boekenmarkt: een verkennend onderzoek. Amsterdam: KVB Boekwerk.

KVB Boekwerk (2022c) Inclusie(f) op eigen initiatief. Amsterdam: KVB Boekwerk.

KVB Boekwerk (2022d) ‘Verkoopcijfers 2021’. Op: www.kvbboekwerk.nl, 15 maart.

KVB Boekwerk (2022e) ‘Weinig docenten staan achter verplichte leeslijst’. Op: www.kvbboekwerk.nl, 20 april.

KVB Boekwerk (2022f) ‘Hoe leesgedrag is veranderd door corona’. Op: www.kvbboekwerk.nl, 2 juni.

KVB Boekwerk (2022g) ‘Leesfrequentie stabiel sinds corona’. Op: www.kvbboekwerk.nl, 1 juli.

KVB Boekwerk (2022h) ‘Uitgeversmonitor 2021’. Op: www.kvbboekwerk.nl, 16 juni.

KVB Boekwerk (2022i) ‘Makersmonitor 2021’. Op: www.kvbboekwerk.nl, 8 december.

KVB Boekwerk (2023) ‘Verkoopkanalen in 2022’. Op: www.kvbboekwerk.nl, 26 januari.

Leescoalitie (2020) Oproep tot een ambitieus leesoffensief. Amsterdam: Leescoalitie.

Leesmonitor (2021a) ‘Schrijverstournee bereikt 10.000 jongeren’. Op: www.lezen.nl, 22 februari.

Leesmonitor (2021b) ‘Leesplezier daalt met leeftijd’. Op: www.lezen.nl, 3 maart.

Leesmonitor (2021c) ‘Lezen minder in trek dan andere media-activiteiten’. Op: www.lezen.nl, 3 maart.

Leesmonitor (2021d) ‘Ouders lezen vaker voor tijdens coronacrisis’. Op: www.lezen.nl, 8 juni.

Leesmonitor (2021e) ‘BoekStart stimuleert de taalontwikkeling’. Op: www.lezen.nl, 28 oktober.

Leesmonitor (2022a) ‘12.500 jongeren brengen stem uit voor Jonge Jury’. Op: www.lezen.nl, 21 februari.

Leesmonitor (2022b) ‘Ruim 30.000 brugklassers doen mee aan voorleeswedstrijd Read2Me!’. Op: www.lezen.nl, 21 februari.

Leesmonitor (2022c) ‘Basisscholen maken vooral tijd voor vrij lezen en voorlezen’. Op: www.lezen.nl, 20 april.

Leesmonitor (2022d) ‘Ruim 97.000 leerlingen krijgen junior-editie van Nederland Leest’. Op: www.lezen.nl, 20 april.

Leesmonitor (2022e) ‘De Bibliotheek op school steeds meer in zwang’. Op: www.lezen.nl, 14 juli.

Leesmonitor (2022f) ‘Leesprestaties lopen terug in coronatijd’. Op: www.lezen.nl, 6 oktober.

Leesmonitor (2022g) ‘De Bibliotheek op school stimuleert het lezen’. Op: www.lezen.nl, 13 oktober.

Leesmonitor (2022h) ‘Young Adult Literatuur mag vaak op de leeslijst’. Op: www.lezen.nl, 13 oktober

Leesmonitor (2022i) ‘Helft basisscholen doet mee aan Voorleeswedstrijd’. Op: www.lezen.nl, 13 oktober.

Lira (2021) Jaarverslag 2020. Hoofddorp: Stichting Lira.

Markteffect (2022) ‘Populariteit podcasts blijft toenemen, bijna 7 miljoen luisteraars in Nederland’. Op: www.markteffect.nl, 13 juli.

Nagelhout, E. en C. Richards (2020) Rapportage boekenbranche meting 53: 2e reguliere meting van 2020. Bilthoven: Stichting Marktonderzoek Boekenvak.

Nieuwsuur (2021) ‘We kopen meer boeken, toch krijgen handelaren miljoenensteun’. Op: www.nos.nl, 19 september.

Nederlands Letterenfonds (2020) Beleidsplan 2021-2024. Amsterdam: Nederlands Letterenfonds.

Nederlands Letterenfonds (2021a) ‘Corona updates’. Op: www.letterenfonds.nl.

Nederlands Letterenfonds (2021b) Jaarverslag 2020. Amsterdam: Nederlands Letterenfonds.

Nederlands Letterenfonds (2022a) Jaarverslag 2021. Amsterdam: Nederlands Letterenfonds.

Nederlands Letterenfonds (2022b) ‘Nieuwe subsidieregeling: makers buiten het boek’. Op: wwww.letterenfonds.nl, 7 oktober.

Noordduijn, M. (2020) ‘“Laten we lezen weer omarmen”’. In: Lezen, jrg. 15, nr. 1, 4-6.

NVPI (2022) ‘Auteursrechtrichtlijn’. Op: www.nvpi.nl, 28 april.

Raad voor Cultuur en Onderwijsraad (2019) Lees! Een oproep tot een leesoffensief. Den Haag: Raad voor Cultuur en Onderwijsraad.

Renew the Book 2022 (2022) ‘Deze vijf inzendingen staan op de longlist van Renew the Book 2022’. Op: www.renewthebook.com, 14 september.

Richards, C. en E. Nagelhout (2021) Rapportage boekenbranche meting 55: 1e reguliere meting van 2021 naar het kopen, lezen en lenen van boeken. Bilthoven: Stichting Marktonderzoek Boekenvak.

Robbers, P. (2020) ‘Thema-codes? Nuttig!’. Op: www.cb.nl, 13 oktober.

Saha, A. en S. van Lente (2020) Rethinking ‘diversity’ in publishing. London: Goldsmiths, University of London.

Stichting Lezen (2021) ‘Passend systeem leenrecht schoolbibliotheek noodzakelijk’. Op: www.lezen.nl, 1 juli.

Stichting Lezen (2022a) ‘Bibliotheek gratis voor iedereen onder 18 jaar’. Op: www.lezen.nl, 24 februari.

Stichting Lezen (2022b) ‘Mag young adult-literatuur op de leeslijst? De meeste docenten zeggen “ja”!’ Op: www.lezen.nl, 19 september.

Stichting Lezen (2022c) ‘Stevige impuls leesbevordering via Masterplan basisvaardigheden’. Op: www.lezen.nl, 27 september.

Teunis, B. (2022) ‘Actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s’. Op: www.slo.nl, 10 november.

Uslu, G. (2022a) Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: herstel, vernieuwing en groei. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Uslu, G. (2022b) De kracht van creativiteit: cultuur midden in de samenleving. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Uslu, G. (2022c) Een abonnement op de hele wereld: versterken van het stelsel van openbare bibliotheken. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

VOB, SPN en KB (2021) Netwerkagenda openbare bibliotheekvoorzieningen 2021-2023. Utrecht, Assen en Den Haag: Vereniging van Openbare Bibliotheken, Stichting Samenwerkende POI’s Nederland en Koninklijke Bibliotheek.

VOB (2022) ‘Leenrechtvergoeding uitleningen dBos’. Op: www.debibliotheken.nl, 19 juli.

Wennekers, A., F. Huysmans en J. de Haan (2018) Lees:tijd: lezen in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Wiersma, D. (2022) Masterplan basisvaardigheden. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Zigt (2021) ‘Hier vliegen wat cijfers om je oren: de podcastluisteraar in cijfers’. Op: www.zigt.nl, 23 juni.

Gesprekspartners

In 2021 hebben we de volgende personen gesproken ten behoeve van informatieverzameling voor de ontwikkeling van deze domeinpagina:

 • Eveline Aendekerk (CPNB)
 • Niels Bakker (Stichting Lezen)
 • Joris de Bruin (CPNB)
 • Annemiek van de Burgt (KB)
 • Martijn David (Groep Algemene Uitgevers)
 • Klaas Gravesteijn (Vereniging van Openbare Bibliotheken)
 • Marcel Hooft van Huysduynen (Auteursbond)
 • Annemiek Neefjes (De Schoolschrijver)
 • Marjolein Oomes (KB)
 • Tiziano Perez (Letterenfonds)
 • Jurriaan Rammeloo (KVB Boekwerk)
 • Anne Schroën (Koninklijke Boekverkopersbond)
 • Mathijs Suidman (CB)
 • Annemarie van Toorn (Auteursbond)
 • Roos Wolters (Stichting Lezen)
 • Anne Zeegers (De Schrijverscentrale)

Verantwoording beeld

Bibliotheek Broederenkerk in Zutphen / Fotografie: Lisa Maatjens